जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि- २०७५

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने ढाँचा

Annual Progress Report

Annual Progress Report 2073-74

[ Read More… ]

Plants of Dhitachour Botanical Garden

Plants of Dhitachour Botanical Garden

[ Read More… ]

Prioritize Plants

Prioritize Plants of Nepal

[ Read More… ]

Treatment by using Local Plants

Treatment by Using Local Plants of Jumla

[ Read More… ]

Photography of Jumla

Some Places of Jumla

[ Read More… ]

Jadibuti Talim Pustika

Jumla ko Jadibuti sambandi talim pustika

[ Read More… ]

Sugandhawal Kheti

Sugandhawal Kheti Prabidi

[ Read More… ]

Keshar Kheti

Keshar Kheti Prabidi

[ Read More… ]