राष्ट्रिय वनस्पति पुरस्कार,२०८० सम्बन्धी सुचना

कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने ढाँचा

जडीबुटी विकासका लागि अनुदान पेश गर्ने सूचना

Welcome To Plant Research Centre, Jumla

सेवामैत्री प्रशासनः संघीयतामा सुशासन