कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना