Goverment of Nepal
Ministry of forests and soil Conservation
Department of Plant Resources
District Plant Resources Office
Jumla,Nepal
सि.नं  विवरण  ब.उ.शि.नं.  खर्च शिर्षक  खरिद प्रक्रिया  प्यान नं  भुक्तानी पाउने व्यक्ति/ संस्था  बिल / निवेदन प्राप्त भएको मिति  रकम  कैफियत  अपलोड समय 
                   4:52 pm